Nacházíte se:

Úvod » Rozbor vody

Rozbor vody

Rozbor ze dne: 21. 8. 2009

Základní chemický a mikrobiologický rozbor pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Vzorek vody neodpovídá požadavkům vyhlášky!

Základním chemickým a mikrobiologickým rozborem pitné vody ze dne 21. 8. 2009 bylo zjištěno, že voda Blanické studánky neodpovídá požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb. na kvalitu pitné vody. Z rozboru vyplývá, že voda je příliš kyselá, obsahuje málo vápníku a hořčíku – při dlouhodobém používání by musela být kombinována s minerální vodou – v opačném případu by docházelo k odvápňování. Dále byla zjištěna přítomnost koliformní bakterie, což je vážný nedostatek. Jelikož vzorek vody neodpovídá požadavkům vyhlášky, nedoporučujeme její požívání, v opačném případě jedná každý na vlastní riziko!

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST BENEŠOV, s.r.o., Čechova
laboratoř pitných vod, tel.: 317 726 005
Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 312 - ASLAB VÚV TGM Praha
Zadavatel: Martin Drlík

Rozbor vody č. 2009/0498

Místo odběru: Velký Blaník Studánka v lese
Klasifikace vzorku: Pitná voda Členění: zdroj vody
Odběr provedl: externí zákazník
Datum odběru: 16.08.2009 16:20 Datum příjmu: 17.08.2009 08:00 Ukončení: 21.08.2009
Strana: 1 / 1
Název stanovení Výsledek Jednotky NM Metoda
chlor volný < 0,050 mg/l
SOP 16
* živé organismy 0 jedninci/ml
SOP 35
barva 2,5 mg/l Pt ± 10,0 % SOP 2
zákal 0,6 ZF(n) ± 5,0 % SOP 3
pH 5,4
± 1,0 % SOP 4
chem. spotř. kysl. manganistanem 2,51 mg/l ± 5,0 % SOP 6
železo < 0,050 mg/l
SOP 10
amonné ionty < 0,050 mg/l
SOP 12
dusitany < 0,015 mg/l
SOP 13
dusičnany 11,2 mg/l ± 5,0 % SOP 10
konduktivita 21,30 mS/m ± 3,0 % SOP 17
mangan < 0,050 mg/l
SOP 11
chloridy 5,54 mg/l ± 5,0 % SOP 9
sírany 75,4 mg/l ± 5,0 % SOP 18
vápník a hořčík 0,73 mmol/l ± 6,0 % SOP 7
vápník 19,84 mg/l ± 6,0 % SOP 9
hořčík 5,6 mg/l ± 12,0 % SOP 9
KNK - 4,5 0,29 mmol/l ± 5,0 % SOP 5
* fosforečnany anorganické 0,182 mg/l ± 5,0 % SOP 15
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml
SOP 23
koliformní bakterie 1 KTJ/100 ml ± 15,0 % SOP 27
enterokoky 0 KTJ/100 ml
SOP 21
počty kolonií při 36°C 15 KTJ/ml ± 15,0 % SOP 22
počty kolonií při 22°C 61 KTJ/ml ± 15,0 % SOP 22
* mrtvé organismy 1 jedinci/ml ± 15,0 % SOP 35
* abioseston 1 % ± 10,0 % SOP 35
pach 0 stupeň
SOP 1
Metody nepodléhající ověření ASLAB jsou označeny * před názvem.
U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za správné provedení analýzy.
Nejistota měření [NM] je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu relativní směrodatné odchylky v procentech zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot, které nelze přesně kvantifikovat.

Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

V Benešově 21.08.2009 Vedoucí laboratoře: Ing. Syslová

V rozsahu stanovených ukazatelů vzorek č.: 2009/0498
VZOREK VODY NEODPOVÍDÁ
požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb. na kvalitu pitné vody
obsahem: pH, vápník a hořčík, koliformní bakterie

Výpis z vyhlášky 252/2009 - hygienické limity

Rozbor Jednotky MH NMH DH
volný chlor mg/l 0,05 - 0,3

živé organismy jedinci/ml
0
barva mg/l Pt 20

zákal ZF(n) 5

pH
6,5 - 9,5

chemická spotřeba kyslíku mg/l 3,0

chloridy mg/l 100

železo mg/l 0,2

amonné ionty mg/l 0,5

dusitany mg/l
0,5
dusičnany mg/l
50
konduktivita mS/m 125

sírany mg/l 250

mangan mg/l 0,05

vápník a hořčík mmol/l

2 - 3,5
vápník mg/l min. 30
40 - 80
hořčík mg/l min. 10
20 - 30
KNK - 4,5 mmol/l


fosforečnany mg/l


Escherichia coli KTJ/100 ml
0
koliformní bakterie KTJ/100 ml
0
enterokoky KTJ/100 ml
0
počty kolonií při 36° KTJ/1 ml 20 (100)

počty kolonií při 22° KTJ/1 ml 200

abioseston % 10

mikroskopický obraz jedinci/ml
50
pach stupeň 2

Vysvětlivky:
MH = mezná hodnota, překročením voda ztrácí vyhovující jakost jako voda pitná
NMH = nejvyšší mezná hodnota - překročení vylučuje užití jako vody pitné
DH = doporučená hodnota
∑ vápník a hořčík = celková tvrdost

↑ Na začátek stránky